Viktig information
med anledning av Corona viruset covid-19!

 

 


Ledighet söks skriftligen i god tid för att beslut ska tas om ledighet kan beviljas. Ledighetsansökan finns som pappersblankett på rektorsexpeditionen eller som PDF-fil längs ner på den här sidan.

 

Till alla föräldrar angående lovförlängning/ledighetsansökan
Varje år kommer åtskilliga ledighetsansökningar. Flera av dessa har varit enkla att bevilja, särskilt då ansökan har gällt ledighet i samband med begravning, bröllop eller liknande. Ledighetsansökningar som gällt utlandsresa eller annan längre ledighet under läsårets gång, har inte alltid varit lika självklara att bevilja. Eftersom fester och högtider på skolan ofta är i anslutning till loven och firandet av dessa fester utgör en viktig del av skolans inre liv, ser vi det som extra olyckligt om elever uteblir vid sådana tillfällen. På så sätt förlänger några av eleverna sina lov, vilket skapar en social problematik.

 

Waldorfskolans undervisningsform, med egenhändigt utformade arbetsböcker och med ett ofta muntligt förmedlat kunskapsstoff, fordrar att eleven finns på plats i skolan i högre utsträckning än vad många andra undervisningsformer kräver. Det blir mycket svårt att få samma kvalitet och känsla för det man läser in hemma på egen hand, som det man utför i skolan. Vi ser det som viktigt att kunskaperna inte bara "pluggas in" i huvudet utan även att eleverna får möjlighet att uppleva ämnena på alla de sätt som sker i skolan. Eleven måste därför noga informera sig om vilka arbets- och hemuppgifter som skall behandlas under den tid hon/han är ledig. Förälder bör medverka till att dessa uppgifter utförs.

 

Vi vill även påminna om att det tar åtminstone en dag för eleven att "landa" efter utlandsvistelse och tidsförskjutning. Om eleven visar sig trött under den första skoldagen efter hemkomsten, får han/hon vila hos syster och missar därmed undervisningen.

 

Vi har korta terminer, där det är betydelsefullt att ha kontinuitet i det pedagogiska arbetet. Förutom att eleven missar dagens undervisning, uppstår ett tomrum efter honom/henne i klassgemenskapen.

 

I Skollagen anges att en elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. För ledighet längre än 10 dagar kan rektor inte uppdra åt någon annan att fatta beslut.

 

Det är viktigt att poängtera att det inte är frågan om en rättighet för eleven att vara ledig. Skolan har ett stort ansvar för att eleven klarar av att nå grundskolans kunskapsmål. På grund av skolans ansvar för elevens utbildning är Ellen Key skolan restriktiv med att ge ledighet. 

 

Att tänka på innan ni söker ledighet från skolarbetet
Under höstterminens två första veckor och under perioder för nationella prov i årskurs 3, 6, 9 och gymnasiet beviljas ingen ledighet. Vid synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet under enstaka dagar.

 

Under resten av läsåret beviljas ledighet efter individuell prövning av angiven orsak till ledighetsansökan.

 

Skolan kan inte kompensera för utebliven undervisning på grund av enskilda angelägenheter.

 

Vid ansökan om ledighet som överstiger några enstaka dagar skall ansökan vara inlämnad en månad innan ledighet.

 

Fyll i ledighetsansökan här

 
OBS! Vårdnadshavaren uppmanas även anmäla frånvaro för i ledighetsansökan angiven tidsperiod!